Infrastructura

Zonele funcţionale
Zonele funcţionale ale comunei Groşi pot fi împărţite în:
a)zone de locuit– alcătuite din gospodării individuale, compuse din case şi anexele aferente;
b)zone de dotări– toate localităţile au o zonă centrală unde sunt grupate principalele clădiri publice şi dotările din sfera comerţului şi a serviciilor. Dotările comerciale şi de alimentaţie publică funcţionează în sedii proprii sau în spaţii amenajate în gospodăriile localnicilor
c)zone industriale şi de prestări servicii
d)zone cu unităţi agrozootehnice– cu unităţi de prelucrare a produselor agricole precum şi mici ferme de creştere a animalelor, producere de băuturi alcoolice
e)zone de agrement şi sport– există două terenuri de sport, unul în Groşi şi unul în Satu Nou de Jos. Există mici terenuri de sport şi de joacă în curtea şcolilor generale, dar neamenajate şi fără dotări.

Pe sate, zonele funcţionale sunt împărţite după cum urmează:
În Groşi, zona funcţională este zona centrală, ce cuprinde principalele dotări ale reşedinţei de comună: sediul Primăriei, Căminul cultural şi biblioteca, grădiniţa, sediul poliţiei, şcoala generală, dispensarul medical şi biserica ortodoxă. Zone de servicii sunt cele 4 cimitire, dispuse în funcţie de modul de dezvoltare în timp a localităţii. Zona de sport a localităţii este situată în stânga şi în dreapta drumului comunal, la intrare în localitate, fiind compusă dintr-un teren de sport şi o pădure aparţinând bisericii.
În Satu Nou de Jos zona funcţională este zona centrală veche, care este şi centrul de greutate a localităţii, cu două părţi: zona şcolii generale şi a căminului cultural şi zona bisericii şi cimitirului. Zona centrală nouă este adiacentă drumului judeţean DJ 182B, având teren de sport, magazin sătesc, punct sanitar şi farmaceutic.
Localitatea Ocoliş, fiind dezvoltată în lungul drumului comunal DC 79, cu pante abrupte spre Valea Groşilor, nu are conturată o zonă centrală, dotările sociale şi culturale fiind dispuse în stânga şi în dreapta drumului comunal. Zona de locuit este dezvoltată în lungul drumului comunal, însă în nordul Văii Groşilor (la Sălăjeni), zona e supusă alunecărilor de teren.

Căile de transport
Comuna e amplasată între drumurile judeţene DN 182B spre Săcălăşeni şi DJ 182 spre Târgu Lăpuş, ambele drumuri asfaltate fiind în stare bună din punct de vedere al stratului de uzură, însă marcajele şi rigolele de scurgere ale apelor nu sunt întreţinute. Restul drumurilor comunale necesită lucrări de consolidare prin pietruiri, regularizări de terase, precum şi mărirea lăţimii platformei de rulare. Pentru o mai bună legătură între Groşi şi Ocoliş se propune modernizarea (pietruirea) drumului comunal de pe Valea Groşilor, ce ar scurta considerabil distanţa dintre cele două localităţi. De asemenea, se poate propune modernizarea drumurilor comunale DC 48 Groşi- Satu Nou de Jos şi DC 49 Groşi- Mănăstirea Habra.

Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se face în prezent din sistemul energetic naţional, fiecare localitate din cadrul comunei Groşi având câte două posturi de transformare de 20/0.4 KV.

Alimentarea cu apă şi canalizarea
Comuna nu are un sistem integrat şi coerent de alimentare cu apă potabilă, ci numai sisteme locale materializate prin aducţiuni sau fântâni particulare. Amplasarea fântânilor e în mare parte incorectă, întrucât nerespectând zona de protecţie sanitară, pânza freatică e puternic infestată sub aspect bacteriologic de scurgerile de la grajduri şi latrinele individuale. Lipsa apei potabile pune în dificultate dezvoltarea agenţilor economici şi funcţionarea instituţiilor social-culturale. Stingerea incendiilor e dificilă pentru că nu există nici o sursă suplimentară de apă în afara fântânilor individuale. În comună nu există lucrări hidrotehnice sau hidroameliorative. În prezent, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 6,9 km, fără a înregistra vreo creştere din anul 1995.
Gospodărirea comunală– pe teritoriul administrativ există o platformă de compostare şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale din municipiul Baia Mare, platformă de care ar putea beneficia şi localitatea Satu Nou de Jos. Salubrizarea şi ecologizarea acestei platforme e o problemă prioritară atât pentru municipiul Baia Mare cât şi pentru comuna Groşi.

Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale s-a făcut după proiectul 231/1998 şi cuprinde două staţii de reglare şi măsurare, o staţie de distribuţie a gazelor naturale pentru localităţile Groşi şi Ocoliş şi o altă staţie de distribuţie pentru Satu Nou de Jos. Localităţile Groşi şi Ocoliş au un debit total instalat de 612 mc/h, din care: consum casnic, încălzire 300 mc/h; preparare hrană 300 mc/h; social-edilitar 112 mc/h. În Satu Nou de Jos, debitul instalat este de 220 mc/h, din care: consum casnic, încălzire 105 mc/h; preparare hrană 105 mc/h; social-edilitar 10 mc/h. Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor este în prezent de 35,4 km, înregistrând o creştere accentuată din anul 1995, când lungimea conductelor era de 12,1 km.

Reţeaua de telefonie
Sectorul de telecomunicaţii, parte importantă a infrastructurii unei ţări, a avut o dezvoltare majoră în ultimii ani. Direcţia principală urmărită a constat în alinierea la noile tehnologii utilizate în ţările dezvoltate.
Localitatea Groşi este conectată la unitatea de distribuţie din cartierul “Vasile Alecsandri” din Baia Mare. În Groşi există în prezent 64 de abonaţi, dar capacitatea maximă este de 400 de abonaţi, datorită reţelei de cablu. Localitatea Satu Nou de Jos este racordată tot la unitatea de distribuţie din cartierul “Vasile Alecsandri” din Baia Mare. Aici sunt conectaţi 40 de abonaţi, cu o capacitate de 300 de numere. Localitatea Ocoliş urmează să se racordeze la centrala telefonică automată din comuna Săcălăşeni, urmând să aibă o capacitate de 120 de numere, faţă de 4, câte există în prezent.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!