Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Suplimentarea suprafeței terenurilor aferente caselor de locuit situate în zone cooperativizate

05 October 2018
Urmare adresei Instituției Prefectului cu numărul 8040/C/8/18.09.2018, având ca obiect intrarea în vigoare a Legii nr.231 / 2018 privind modificarea și completarea Legii Fondului Funciar cu numărul 18/1991, vă aducem la cunoștință că pentru suplimentarea suprafeței terenurilor aferente caselor de locuit situate în zone cooperativizate (art.23-Legea 18/1991), actele necesare întocmirii dosarului în vederea emiterii Hotărârii Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sunt:
Cererea persoanei/persoanelor pentru care se propune validarea, la care se vor atașa următoarele:
  • Copie Carte Identitate/ Buletin Identitate /Pașaport valabil (certificate pentru conformitate cu originalul);
  • Copie după acte de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces sau certificat de moștenitor sau de calitate de moștenitor) după caz. (certificate pentru conformitate cu originalul);
  • Declarație pe propria răspundere  a solicitantului că este singura persoană îndreptățită să ceară terenul precum și faptul că suprafața nu face obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, dată în fața notarului.(autentificată);
  • Acte privind dovada dreptului de proprietate asupra terenului solicitat: carte funciară actualizată, copie după registrele agricole din perioada 1959-1962, copie cerere intrare în CAP (după caz) (în lipsa acestor documente, lipsa certificată de instituțiile deținătoare se vor putea depune Declarații de martor date în fața notarului) și copie registrul  agricol 2015-2018, sau adeverință eliberată pe baza evidențelor din registru agricol menționat anterior, dacă este cazul.
  • Certificat fiscal unde sa figureze solicitantul și construcția respectiv terenul eferent solicitat.
  • Plan de încadrare în zonă a parcelei de teren întocmit de o persoană autorizată (topograf) în format analogic și pe suport digital în trei exemplare.
  • Proces-verbal de vecinătate conform anexei 1.39 prevăzută în Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al ANCPI.
  • Plan de amplasament și delimitare în coordonate, întocmit de o persoană autorizată (topograf) în format analogic și pe suport digital în trei exemplare, cu indicarea sectorului cadastral.
  • Copie certificata a cererii de intrare în CAP sau dovada preluării terenului agricol din jurul casei în CAP, a solicitantului sau a antecesorilor acestuia, iar în lipsă o declarație a solicitantului dată în fața notarului, din care să reiasă ca a fost înscris în CAP el sau antecesorul lui.
  • Orice alte acte pertinente, concludente și verosimile care pot face dovada dreptului de proprietate, inclusiv declarații autentice de martori, în lipsa actelor doveditoare menționate mai sus.

Prin urmare, invităm persoanele interesate, și aflate în cauză, la sediul Primăriei Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50 pentru depunerea documentației mai sus menționate. Vă atragem atenția că termenul limită pentru depunerea dosarelor este de 06.12.2018.

Fișiere atașate

  Cerere tip.doc 10 October 2019